Quá trình hình thành và phát triển REA

Vào những ngày đầu sơ khai, REA chỉ là một box trực thuộc của HVA. Thành viên của box lúc đó không nhiều (cá nhân tôi cũng tham gia HVA từ 13/07/2004). Lúc đó, box này hoạt động mang nặng tính warez là chính và thiếu tính chuyên sâu về kỹ thuật Reverse, mà có lẽ lúc đó khái niệm về RE vẫn còn mơ hồ.